manifest

Wij luisteren en dienen. Wij ontwerpen en bouwen. Wij werken elke dag als branding bureau om de stem te laten horen van anderen. Van doeners en denkers, van ondernemers en idealisten. De stem van anderen vinden wij belangrijk. Toch willen wij ook onze eigen stem laten horen.

Een eerlijke wereldDe mens heeft meer overeenkomsten dan verschillen. Toch is sociale gelijkheid ver te zoeken in veel verschillende dimensies van onze samenleving. Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen in waardigheid kan leven; ongeacht kleur, gender, seksualiteit, leeftijd, klasse of cultuur. Wij streven naar een samenleving die vandaag de verantwoordelijkheid neemt voor haar daden van gisteren. Het inzien van de waarheid van gisteren is slechts de eerste stap naar echte vrijheid voor iedereen. Deze echte vrijheid is de onvoorwaardelijke acceptatie van een ander. Wij streven naar een samenleving waarin iedereen in echte vrijheid mag en kan leven.

Een duurzame wereldHet economische systeem is van de mens vervreemd. Wij geloven in een circulaire en inclusieve economie waarbij menselijke zingeving en betekenisgeving centraal staan. Een economie waar welzijn belangrijker is dan welvaart. Een economie waar waarde belangrijker is dan een scherpe prijs. De energievoorziening in de huidige economie moet radicaal veranderen. Er is geen excuus om te wachten. Sterker nog, we moeten haast maken om de aarde te redden van verdere versterkte klimaatverandering. Sluit je aan bij het tegengeluid en steun de beweging van sociaal ondernemers.

Wij weten dat deze eerlijke en duurzame wereld niet vandaag op morgen zal ontstaan. Maar als we vandaag stap voor stap naar dit toekomstbeeld toewerken, zijn we tot meer in staat dan we denken.

Deel het manifest om aan te geven dat je onze visie steunt!


manifest

We listen and serve. We design and build. Every day, we work to make the voice of others be heard. The voice of doers and thinkers, of entrepreneurs and idealists. The voice of others is important to us. Sometimes, however, we would like to make our voice be heard as well.

A fair worldPeople have more similarities than differences. Yet, we don't find social equality in many different dimensions of our society. We strive for an inclusive society in which people are able to live in dignity; regardless of color, gender, sexuality, age, class or culture. We strive for a society that is able to take responsibility for its actions of the past. Acknowledging the truth of yesterday is only the first step towards true freedom for everyone. True freedom is the unconditional acceptance of the other. We strive for a society in which everyone can live in true freedom.

A sustainable worldThe current economic system is alienated from us. We believe in a circular and inclusive economy where human meaning and purpose are central. An economy where well-being is more important than success. An economy where value is more important than a competitive price. The energy supply in the current economy needs to change radically. There is no excuse to wait. In fact, we have to hurry up to save the earth from enhanced climate change. Join the opposing force and support the movement of social entrepreneurs.

We know that a fair and sustainable world won't happen overnight. But if we we start today by working towards this vision, we are capable of more than we think.

Share the manifest to show that you support our vision.